April 2021

No Image

คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกเลขให้ลูกได้ด้วยตัวเอง

คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกเลขให้ลูกได้ด้วยตัวเอง คณิตศาสตร์ถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญอีกวิชาหนึ่ง เพราะเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ซึ่งเด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบวิชานี้เท่าไหร่ เพราะเป็นวิชาที่ดูยาก ซับซ้อน แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่สอนให้ลูกมีทัศนคติและความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ที่ดี ก็จะช่วยให้ลูกสามารถเรียนวิชานี้ได้อย่างมีความสุข ด้วยวิธีการง่ายๆ ที่ทำได้ในบ้านผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกลูกได้ด้วยตัวเองดังนี้ค่ะ


No Image

ดอกเบี้ยเงินฝาก VS ดอกเบี้ยเงินกู้

ดอกเบี้ยเงินฝาก VS ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ย (Interest) คือ เงินตอบแทนที่ได้เพิ่มขึ้นจากการออมหรือลงทุน เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ เป็นต้น หรือจะเป็นเงินตอบแทนที่ผู้ปล่อยกู้ได้จากผู้ขอกู้ จากการที่ผู้ขอกู้ต้องจ่ายเงินตอบแทนกับผู้ให้กู้นอกเหนือจากในส่วนของเงินต้นที่กู้มาด้วย เรียกว่าเป็นดอกเบี้ยเงินกู้จากการใช้บริการสินเชื่อ ซึ่งค่าตอบแทนในลักษณะของดอกเบี้ยจะมีการคิดในรูปแบบร้อยละเป็นหลัก เช่น ร้อยละ 3, ร้อยละ 5, ร้อยละ 20 ฯลฯ และอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการของทั้งดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่างๆ ก็จะถูกกำหนดจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย